Qualitätsrichtlinie

Um unsere Seite zu nutzen, müssen Sie die Datenschutzbestimmungen und RODO akzeptieren.
mehr lesen
Polityka Prywatności Akzeptieren Aufgeben
Home » Behörden des Unternehmens

Behörden des Unternehmens

Władze

Spółki Patentus

Józef Duda

Prezes Zarządu

Urodzony w 1955r. W 1979r. został Absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. W 1980 r. ukończył Studium Podyplomowe Akademii Spraw Wewnętrznych w Łodzi ( uzyskał stopień podporucznika MO). Józef Duda ukończył kursy dokształcające w zakresie: Zabezpieczenia wierzytelności – skuteczne rozwiązania w kontaktach handlowych (2001r.),

Podstawy zarządzania jakością według wymagań PN ISO 9001:2000 (2003r.) Karierę zawodową Józef Duda rozpoczął w Komendzie Powiatowej Policji w Pszczynie, gdzie pracował do 1996 r., początkowo jako funkcji sekcji kryminalnej, następnie kierownik sekcji kryminalnej oraz zastępca Komendanta Powiatowego Policji. W okresie od 1989-2002 r. pełnił funkcję pełnomocnika firmy „Juma“ Spółka cywilna z siedzibą w Pszczynie. W latach 1995-2001 był pełnomocnikiem Patentus s.c., a od 2002r. prokurentem Patentus M. Duda i Spółka Sp.J. W latach: 1997r – 2001 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Patentus S.A., a od 2001 r. do nadal – Prezesa Zarządu Patentus S.A.

Stanisław Duda

Wiceprezes Zarządu

Urodzony w 1959r. W 1983r. został absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. W latach 1983-2009 zatrudniony był w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „ Pniówek“ w Pawłowicach. W okresie od maja do września 1983 r. oraz od września 1984r. do czerwca 1985r. pracował jako stażysta pod ziemią. Następnie w latach 1985-1987 zatrudniony był na stanowisku dozorcy urządzeń maszynowych pod ziemią. W okresie od lutego 1987 do stycznia 1988 r. oraz lutego 1988r. do lutego 1990r. pełnił funkcję sztygara zmianowego urządzeń maszynowych pod ziemią, w latach 1990 – 1991r. pracował jako sztygar oddziałowy oddziału maszynowego.

Od 1991 r. do 1997 r. zatrudniony był na stanowisku starszego inspektora ds. przygotowania produkcji , rozwoju i projektowania procesów likwidacji zakładu górniczego pod zmienią. W okresie od listopada 1999 r. do lipca 2009r. Stanisław Duda pełnił funkcję kierownika działu inwestycji i remontów pod ziemią.

Rada nadzorcza

Wiesław Waszkielewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Waszkielewicz urodzony w roku 1945. Wiesław Waszkielewicz jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Metalurgiczny, magister inżynier, specjalność inżynieryjno- ekonomiczna. W 1976r. Wiesław Waszkielewicz uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania. W 1989r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu. Wiesław Waszkielewicz swoją karierę zawodową rozpoczął na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie gdzie w latach 1997-2009r. był członkiem Senatu uczelni; w latach 1999-2005 na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie był przez dwie kadencje – Dziekanem Wydziału w latach 2005-2012r. pełnił funkcję Kierownika profesor nadzwyczajny, Katedry Marketingu i Zarządzania Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie; w latach 2008-2011r. był prorektorem w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach; w latach 2009-2013r. pełnił funkcję Kierownika Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno- Hutniczej w Bielsku-Białej – profesor nadzwyczajny , Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości w latach 2012-2018r. pełnił funkcję Kierownika – Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie-profesor nadzwyczajny, Pracownia Inżynierii Produkcji i Marketingu. W latach 2000-2010r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej – Koksownia Zdzieszowice (ArcelorMittal Poland S.A.) w latach 2011-2016r. Pan Wiesław Waszkielewicz był członkiem Rady Nadzorczej Tauron Wydobycie S.A.; w latach 2010-2018r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ABM Solid S.A.

Pomiędzy Wiesławem Waszkielewicz a innymi członkami Rady Nadzorczej i członkami Zarządu oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla, a także akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów – nie występują powiązania rodzinne.

Łukasz Duda

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Urodzony w 1984r. Łukasz Duda jest absolwentem akademii Ekonomicznej w Katowicach specjalizacja: Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych.
Od 2010 roku Pan Łukasz Duda prowadzi jednoosobowa działalność gospodarczą: sprzedaż detaliczna oraz hurtowa. W latach 2006-2009 Pan Łukasz Duda pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. a od 04.04.2012 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach – Spółka zależna.

Pomiędzy Łukaszem Dudą a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla występują następujące powiązania rodzinne:
– Józef Duda – Prezes Zarządu, akcjonariusz pow. 5% ogólnej liczby głosów – ojciec,
– Małgorzata Duda – Prokurent, akcjonariusz pow. 5% ogólnej liczby głosów – matka,
– Małgorzata Duda – Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent, akcjonariusz pow. 5% ogólnej liczby głosów – ciocia,
– Stanisław Duda – Wiceprezes Zarządu – wujek,
– Krystyna Ligas – główna księgowa – siostra matki.

Anna Gotz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Urodzona w 1989r. Anna Gotz jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego kierunek: Prawo oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kierunek: Zarządzanie. W październiku 2008 r. ukończyła seminarium zorganizowane przez Eurofinanse Training Spółka z o.o. – Rada Nadzorcza – obowiązki, uprawnienia oraz odpowiedzialność za funkcjonowanie spółki, praktyka działania. W grudniu 2009r. Anna Gotz ukończyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek (organizowany przez OTREK Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu). Od maja 2012 r. do nadal Anna Gotz jest zatrudniona w PATENTUS S.A. specjalizacja: Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych. Od 2016 roku Pani Anna Gotz prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej gdzie jest Współwłaścicielem: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

Pomiędzy Anną Gotz a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla występują następujące powiązania rodzinne:
– Henryk Gotz – akcjonariusz pow. 5% ogólnej liczby głosów – ojciec,
– Urszula Gotz – akcjonariusz – matka.

Jakub Szymczak

Członek Rady Nadzorczej

Urodzony w 1982 roku. Jakub Szymczak posiada wykształcenie wyższe – w 2007 roku ukończył Politechnikę Śląską w Katowicach na Wydziale Transportu, Specjalizacja: Eksploatacja i Utrzymanie Pojazdu. W okresie 2007-2008r. był zatrudniony w Valeo Electric & Electronic Systems Czechowice – Dziedzice na stanowisku SQA/PQA. W latach 2008-2010r. Pan Jakub Szymczak był zatrudniony w Valeo Electric & Electronic Systems Czechowice – Dziedzice na stanowisku Commodity Buyer, natomiast od 2010-2013r. zatrudniony na stanowisku Productivity Buyer także w Valeo Electric & Electronic Systems Czechowice – Dziedzice.Od 01.09.2013 roku Pan Jakub Szymczak założył jednoosobową działalność gospodarczą JAKUB SZYMCZAK MAK specjalizującą się w działalności agentów w sprzedaży pozostałych określonych towarów. Od 01.09.2013 roku podpisał kontrakt na czas nieokreślony z firmą WAI GLOBAL z siedzibą w Holandii na stanowisko Business Development Manager. Od 22.12.2011 roku do nadal Pan Jakub Szymczak pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ZAKŁADU KONSTRUKCJI SPAWANYCH MONTEX Sp. z o.o. (Spółka zależna).

Pomiędzy Jakubem Szymczak z innymi członkami Zarządu oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla występują następujące powiązania rodzinne:
Józef Duda – Prezes Zarządu, akcjonariusz pow. 5% ogólnej liczby głosów – brat teścia;
Małgorzata Duda – Prokurent, akcjonariusz pow. 5% ogólnej liczby głosów – bratowa teścia;
Małgorzata Duda – Dyrektor Finansowy, Prokurent , akcjonariusz posiadający pow. 5% ogólnej liczby głosów – teściowa;
Stanisław Duda – Wiceprezes Zarządu – teść.

Edyta Głombek

Członek Rady Nadzorczej

Urodzona w 1973 roku Edyta Głombek jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie kierunek: zarządzanie i marketing, zakresie: rachunkowość. W 2001 r. Edyta Głombek uzyskała świadectwo kwalifikacyjne nr 25346/01 uprawniające do usł. Prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 2004r. uzyskała Dyplom nr 2525/2014 potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W 2013r. ukończyła kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe – szkolenie na doradców podatkowych. Edyta Głombek swoja karierę zawodową rozpoczęła w firmie WELZ Sp. z o.o. gdzie od 01.03.1998r. – 31.05.1998r. była zatrudniona na okres próbny na stanowisku specjalista ds. marketingu; od 01.06.198r. do 31.03.1999r. zatrudniona na stanowisku spedytor przesyłek drobnicowych, natomiast od 01.04.1999r. do 31.12.2016r. zatrudniona na stanowisku Głównej Księgowej również w firmie WELZ Sp. z o.o. od 01.01.2017r. do nadal Edyta Głombek zatrudniona w firmie GEIS PL Sp. z o.o na stanowisku Głównej Księgowej. Od 2005r. do nadal Edyta Głombek zatrudniona na podstawie umowy o dzieło w firmie Logotex Sp. z o.o. – prowadzenie dokumentacji księgowej oraz od 2009r. również zatrudniona na podstawie umowy o dzieło w firmie PPHU Mirpol – prowadzenie dokumentacji księgowej. W latach 2005-2007 Edyta Głombek była Przewodniczącą Rady Nadzorczej ARIP Sp.z o.o.; w latach 2006-2011 pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Społecznej ZOZ w Pszczynie.

Pomiędzy Edytą Głombek a innymi członkami Rady Nadzorczej i członkami Zarządu oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla, a także akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów – nie występują powiązania rodzinne.

Nach oben