Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Polityka Prywatności Akceptuj Rezygnuj
Home » Polityka prywatności RODO

Polityka prywatności RODO

Klauzula informacyjna zgodnie z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Nazwa: PATENTUS Spółka Akcyjna

Ulica: Górnośląska 11

Miejscowość: Pszczyna

NIP: 638-14-35-033

KRS: 0000092392

2) Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 RODO w celu zawarcia przez Państwo z PATENTUS S.A. umowy, a także wykonania ciążących na PATENTUS S.A. obowiązków prawnych, rozpatrywania wniosków, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

Państwa dane osobowe będą także przetwarzane w celach wskazanych poniżej, co jest prawnie uzasadnionym interesem PATENTUS S.A., a to:

prowadzenia działań związanych ze składanymi wnioskami dotyczącymi prowadzonej przez PATENTUSS.A. działalności i jej skutkami na przyszłość, w tym analiza dokumentów i zawieraniem umów zakresie dzielności PATENTUS S.A. lub usług podmiotów współpracujących z PATENTUS S.A.;
utrzymywania kontaktu z Państwem, z wykorzystaniem wszelkich udostępnionych przez Państwa kanałów komunikacji; ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności.
Zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo cofnąć w dowolnym momencie, w ten sam sposób, w jaki została wyrażona, chyba że taka zgoda nie była niezbędna. Dane osobowe będą̨ przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Brak udostępnienia ww. danych na rzecz PATENTUS S.A. lub odwołanie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie lub wykonanie umowy z osobą fizyczną. Jeżeli wymagają̨ tego przepisy prawa, Administrator może wymagać́ podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

3) Odbiorcy danych

PATENTUS S.A. jest uprawniona do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa umowy lub rozpoznania złożonych wniosków

4) Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5) Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Państwo z PATENTUS S.A. umowy, w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa umowy. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

6) Prawa jednostki

PATENTUS S.A. zapewnia wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważacie Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, macie Państwo prawo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2,   00-193 Warszawa) lub innego właściwego organu nadzorczego.

Do góry