Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Polityka Prywatności Akceptuj Rezygnuj
Home » Patentus na giełdzie

Patentus na giełdzie

Patentus

Historia operacji na akcjach

Prospekt

Emisyjny i aneksy

Zastrzeżenie

Prospekt emisyjny PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2009 r. („Prospekt”) sporządzony został w związku z ofertą publiczną 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,4 zł każda na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 3.125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, nie więcej niż 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz nie więcej niż 3.000.000 Praw do Akcji Serii F i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i jej akcjach.

Prospekt udostępniony został do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na niniejszej zakładce strony internetowej Spółki (www.patentus.pl) oraz w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej oferującego, którym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Akcje Spółki serii F są przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), na podstawie Prospektu. Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w niektórych krajach, zapoznawanie się z informacjami zamieszczonymi na niniejszej zakładce strony internetowej jest niedozwolone ogólnie lub dla określonych grup osób. Każda osoba posiadająca miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która chciałaby uzyskać dostęp do tej zakładki musi upewnić się, że nie obowiązują ją krajowe lub lokalne regulacje prawne, które zabraniają lub ograniczają możliwość dostępu do informacji zawartych w Prospekcie.

Komunikat

Na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółki, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2009 roku, Zarząd PATENTUS S.A. informuje, że w dniu 7 października 2009 roku ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii F na poziomie 2,30 zł za jedną akcję.

Komunikat

Zarząd PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie informuje, że w dniu 15 października 2009 roku podjął uchwałę o przydziale akcji serii F. Oferta Publiczna doszła do skutku w maksymalnej wysokości tj. 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji akcji serii F.

W Transzy Dużych Inwestorów, w której oferowanych było w ramach wiążącego procesu bookbuilding 2.700.000 akcji nowej emisji, wszystkie akcje zostały objęte.
Stopa alokacji zapisów w Transzy Małych Inwestorów wyniosła 10,36% co oznacza stopę redukcji zapisów 89,64%.
Cena Emisyjna akcji serii F wynosiła 2,30 zł (słownie: dwa złote trzydzieści groszy).

Do góry